Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Hospodáři v krajině se po čase opět sešli a vytvořili dokument adresovaný vládě ČR

Hospodáři v krajině se po čase opět sešli a vytvořili dokument adresovaný vládě ČR

 
Dne 6. 3. 2019 se na půdě Českomoravské myslivecké jednoty potkali zástupci jednotlivých organizací v uskupení Hospodáři v krajině. Při velmi konstruktivním jednání se hromadně vytvořil dokument, který jsme dnes, tj. 7. 3. 2019 odeslali na Vládu ČR.

Celé jeho znění Vám přinášíme níže:

Prohlášení Hospodářů v krajině

k novele zákona o ochraně přírody a krajiny a k aktuálním tématům


My, hospodáři v krajině, reprezentující zájmové svazy s 750 tisíci organizovanými členy z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů, školkařských provozů, petentů a vědců, udržitelným způsobem hospodaříme s přírodními zdroji desítky let, a naši předkové po stovky let.


Konstruktivně nabízíme pomocnou ruku při přípravě přiměřených a zároveň účinných právních předpisů. Prostřednictvím našich odborně-komunitních médií můžeme spolupracovat při zvýšení osvěty našich členů i laické veřejnosti.


Statisíce našich členů se denně pohybují v přírodě a krajině ve všech koutech naší země, proto prostřednictvím našich organizací mohou členové dát k dispozici svoje místní znalosti, praktické zkušenosti, a do určité míry i svoji "pracovní sílu", což v takové šíři nikdo jiný nabídnout nemůže. Bez spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků nelze účinně regulovat žádný rostlinný ani živočišný druh.

Jde nám přece všem o skutečnou ochranu přírody a biodiverzity co nejlépe skloubenou s celospolečenskými zájmy v kulturní krajině.


Naléhavě vyzýváme Senát Parlamentu ČR, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Vládu, a příslušná ministerstva k řešení následujících problémů současné přírody a krajiny:


1. V rámci adaptace Nařízení 1143/2014 EP nepřipustit zavedení tzv. národního seznamu invazních nepůvodních druhů (dále jen IND), neboť považujeme existující evropský seznam IND za dostatečný.


2. Požadujeme vyčlenění hospodářsky významných nepůvodních druhů (dále jen ND) z obecného režimu ND upraveného v současném zákoně o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) a převedení do složkových zákonů (např. vodní zákon, lesní zákon, zákon o rybářství, zákon o myslivosti, aj.) a to i z důvodu adaptace na klimatické změny. V této souvislosti kvitujeme, že se MZe hlásí k regulaci hospodářsky významných ND ve vazbě na převzetí působnosti k nim.


3.
Požadujeme, aby novela ZOPK a dalších zákonů naplňovala deklarovaný účel, tedy adaptaci Nařízení 1143/2014 EP, a požadujeme, aby navržená úprava ND nešla nad rámec tohoto nařízení.

4.

Požadujeme, aby MŽP neodkladně stanovilo jednotná jasná pravidla pro povolování umístění včelínů v územích se zvýšeným zájmem ochrany přírody (např. národní parky, CHKO, EVL, ptačí oblasti apod.)


5.

Žádáme, aby MŽP ve spolupráci s MZe jednoznačně stanovilo příznivé stavy některých zvláště chráněných živočichů pro území ČR. Jedná se o vydru říční, bobra evropského, vlka obecného, čápa černého.


6.

Žádáme, aby stát jednoznačně stanovil maximální částku, kterou je ochoten vynaložit každoročně jednak na management (včetně monitoringu a ochranných opatření), a jednak na náhradu škod pro jednotlivé výše uvedené druhy zvláště chráněných živočichů.


7.

Vyzýváme oslovené k přijetí opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity a pestrosti krajiny, a zároveň v souladu s programovým prohlášením vlády k přijetí opatření přispívajících k posílení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.

8.

Na úrovní EU žádáme o prosazování pozice ČR jako členského státu EU tak, aby příští společná zemědělská politika EU 2021 - 2027 byla méně zaměřena na byrokracii a sankce, a naopak byla přizpůsobena tak, aby lépe podporovala zvýšení biodiverzity a pestrosti krajiny.


V Praze 6. března 2019


Za hospodáře v krajině:


Českomoravská myslivecká jednota

(ČMMJ reprezentuje 62 tisíc členů)


Český rybářský svaz

(ČRS reprezentuje 240 tisíc členů)


Moravský rybářský svaz

(MRS reprezentuje 72 tisíc členů)


Český svaz včelařů

(ČSV reprezentuje 58 tisíc členů)


Český zahrádkářský svaz

(ČZS reprezentuje 150 tisíc členů)


Mezinárodní asociace pro sokolnictví

(IAF reprezentuje 75 tisíc členů z 90 zemí celého světa)


Jesenický kamzík

(reprezentuje 25 tisíc petentů)


Agrární komora ČR

(reprezentuje 7 tisíc agrárních subjektů a 100 tisíc zaměstnanců)


Svaz školkařů ČR

(reprezentuje 80 pěstitelů s obratem 1 miliarda Kč.)


Česká Lesnická společnost

(reprezentuje 2 tisíce členů)


Česká akademie zemědělských věd

(Česká akademie zemědělských věd je odbornou a společenskou institucí, působící na území ČR.

Reprezentuje 655 členů v různých odborech týkajících se zemědělství, lesnictví a dalších oborů)


Sdružení lesních školkařů ČR

(reprezentuje 59 členů, kteří obhospodařují cca 63 % produkčních ploch pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin v ČR)


Rybářské sdružení České republiky

(zastupuje 63 členů ČR. Zastoupeny jsou mezi nimi všechny rozhodující rybářské subjekty České republiky včetně rybářského výzkumu, školství, rybářských národních svazů a organizací služeb.


Řád svatého Huberta


..a krátký komentář k setkání:
+ mediální výstupy

https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/mzp-narodni-seznam-nepuvodnich-invazivnich-druhu-zavadet-nebude

https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/251094-mzp-nebude-papezstejsi-nez-papez-seznam-nepuvodnich-invazivnich-druhu-nezavede/

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/myslivci-a-rybari-nechteji-zvysovat-seznam-nepuvodnich-druhu-v-cr

http://www.24zpravy.com/domaci/mzp-nebude-papezstejsi-nez-papez-seznam-nepuvodnich-invazivnich-druhu-nezavede/298388-zpravy

 https://zemedelec.cz/myslivci-a-rybari-nechteji-zvysovat-seznam-nepuvodnich-druhu/

 https://zemedelec.cz/ministerstvo-zivotniho-prostredi-nepocita-se-zavadenim-narodniho-seznamu/

 http://www.vcelarstvi.cz/aktuality/hospodari-v-krajine-jednali-u-kulateho-stolu/ 

   
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.