Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

K nové vyhlášce o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

K nové vyhlášce o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

komentář

 

BUDEME MUSET PLATIT VÍCE?  


Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.55/1999 Sb.,

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích


Ministerstvo zemědělství v rámci meziresortní­ho připomínkového řízení předložilo k projednání návrh novely vyhlášky č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Návrh novely vyhlášky byl předložen mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017.

Podle předkládací zprávy, novela kromě odstra­nění nedostatků platné právní úpravy, dosáhne stavu, kdy současná zastaralá vyhláška bude no­velizována aktualizovanými údaji číselných příloh, čímž se náhrady za škody vypočtené podle těchto příloh přiblíží skutečné výši újem nebo škod způ­sobených na lesích. Aktualizace vyhlášky zvýší stávající hodnoty lesních porostů řádově o desítky procent, přičemž toto navýšení vyplývá především z promítnutí příznivé ceny na trhu se surovým dří­vím v posledních letech.

Myslivecké veřejnosti se především dotýká § 11 Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobe­ná mechanickým poškozením, loupáním a ohry­zem zvěří nebo přibližováním dříví a uplatňuje se pouze jednou za obmýtí na každém jednotlivém stromě.

Okus zvěří způsobuje zaostávání růstu strom­ků, obzvláště jedná-li se o okus terminálního vý­honu. To ovlivňuje vývoj hodnoty mladého lesního porostu.

U uplatnění této škody tedy nevzniká vyjádření současné hodnoty k okamžiku vzniku škody, ale vyjádření budoucí ztráty výnosu v době obmýtí.

Novela vyhlášky také počítá s novými výpočty pro dřevinu smrk, která je nejvíce poškozována loupáním a ohryzem zvěří. Bylo by zvláštní, kdyby to bylo jinak, jelikož smrk je naší nejhodnotnější hospodářskou dřevinou s největším zastoupením.

Při sestavování tabulkových hodnot bylo při­hlédnuto především k tomu, že platná vyhláška nebyla novelizována a cena surového dříví od roku 1999 narostla asi o 30 %.

Tabulkové hodnoty určené k výpočtům škody jsou v oceňování budoucí hodnoty lesního porostu aktualizovány a vycházejí z kombinace disponibilních údajů kalkulovaných víceletých průměrných cen. Bohužel cena surového dříví a poptávka po něm stoupla o několik desítek procent, a proto se konečná cena bude uplatňovat i u uživatelů honiteb, kde dochází k mechanické­mu poškození stromků vlivem zvěře.

Při dosazení aktualizovaných čísel do vzorce pro výpočet náhrady škod, vzniklých na základě nejrůznějších matematických modelů, dojdeme k tomu, že u nové vyhlášky dochází k navýšení ceny za škodu oproti staré vyhlášce asi třikrát, to znamená, že uplatňování škod podle nové vyhláš­ky může být pro některé uživatele lesních honiteb převážně s jelení zvěří, devastující. Například uži­vatel, který dosud platil škody na lesních poros­tech ve výši 10 tisíc Kč, by nově platil tedy třikrát tolik, tzn. 30 tisíc Kč.

Ministerstvo zemědělství ve své závěrečné zprávě píše, že aplikace této novely vyhlášky při­nese všem vlastníkům lesa oprávněnou výši ná­hrady příjmů ušlých v důsledku příslušného druhu škody, nicméně už nikde se nezmiňuje o špatné a nevhodné dřevinné skladbě jednotlivých lesních komplexů a dalších skutečnostech ovlivňujících zdravý vývoj lesních porostů a zvěře. 

Text novely vyhlášky je možno zhlédnout na webových stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz pod odkazem Legislativa / Připra­vovaná legislativa MZe / Návrhy vyhlášek

Ing. Marek KRAUS
vedoucí MKPO, tajemník MK ČMMJ

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
197
 
21
 
322


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.