Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Připomínky ČMMJ k nařízení vlády

Připomínky ČMMJ k nařízení vlády

15.6.2018

 
Myslivecká a ekologická komise ČMMJ zpracovala připomínky k novému návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto připomínky byly odeslány 15.6.2018 a nyní budeme čekat na jejich vypořádání. Na znění návrhu se můžete podívat zde:

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAYZCVLTU

 

Komentář Myslivecké komise k návrhu úpravy finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. MK kladně hodnotí změny ve finančních příspěvcích. Navrhujeme některá zpřesnění či návrhy, viz níže:


 

 1. Dotace na opticko-akustické plašiče: doplnit parametry tj. opticko-akustický plašič spínající se s prodlevami (např. 15 min., 30 min. a pod.)  a  funkcí změn  frekvence zvuku, jeho modulace a frekvence blikání světelného zdroje. (popis předmětu dotace je velmi obecný)

 

 

 

2. Dotace na vypouštěnou zvěř (zajíc, koroptev): podmínit zajištěním vypouštěcího zařízení (oplocenka nebo voliera) pro aklimatizaci zvěře na přírodní prostředí (potrava, počasí, stanoviště, atd.).

 

 

 

 

3. Medikované premixy zůstávají stále ve finančních příspěvcích, přitom již v loňském roce MZe odsouhlasilo na návrh MK ČMMJ změnu z medikovaného premixu na medikované krmivo (dle zákona o léčivých přípravcích mohou medikované premixy používat pouze schválení výrobci medikovaných krmiv a ne uživatelé honiteb).

 

 

 

 

 

4. Doplnit do seznamu podporovaných keřů ještě další druhy, vhodné pro biotopy pro zajíce a koroptve, jako např. trnka, šípková růže, hloch, atd.

 

 

 

 

 

5. Zavést každoroční příspěvek 8000/ha na vytvořené biotopy pro zajíce či koroptve (na které se nevztahují dotace na myslivecká políčka. Biotopy vytvořené na zemědělské půdě již nebudou pobírat zemědělské dotace, které jsou vyšší než navrhovaná částka, stát při změně využití pozemků ještě ušetří).

 

 

6. Současná pravidla stanovená nařízením vlády č. 30/2014 Sb. neplní některé nové úkoly uložené poskytovatelům finančních příspěvků strategickými a koncepčními materiály vypracovanými v posledních letech ani dostatečně nereflektují aktuální potřeby odvětví lesního hospodářství a myslivosti.

 

Z tohoto důvodu máme následující připomínku:

 

 

V současné době nezahrnuje nabídka podpůrných programů pro uživatele honiteb program pro přímou podporu nákupu půdy, která je vhodná pro zakládání krajinotvorných prvků, agroenvironmentálních a klimatických opatření, políček pro zvěř či jiných kompenzačních ploch významných pro poskytování ekosystémových služeb.

 

 


Odůvodnění:

 

 

Zcela běžná je v současné době přímá podpora nákupu půdy pro zemědělce  v rámci dotačního programu PGRLF, obdobná schémata jsou uplatňována v resortu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím dotačního programu ČSOP pozemkovým spolkům. Uživatelé honiteb  však dosud podporováni při přímém nákupu půdy nejsou a nebyli.

 

Smyslem podpory je (by bylo) umožnit uživatelům honiteb daleko významněji naplnit ustanovení platného zákona o myslivosti, které ukládá uživatelům honiteb zakládat a pečovat o krajinotvorné prvky a políčka pro zvěř. Právní důvod užívání pozemků (pacht, ale také vlastnictví)   je  významným předpokladem právě pro aktivní a efektivní čerpání finančních příspěvků navrhované právní úpravy zaměřené na hospodaření v lesích a finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření.

 

Návrh reaguje zejména na skutečnost, že dlouhodobě klesají stavy drobné zvěře (zvěře zaječí, králičí, koroptví a vodní atd.), způsobené nedostatečnou fragmentací volné krajiny, nedostatkem skupin keřů a stromů v zemědělské krajině, nízkou přirozenou nabídkou vhodných druhů krmiva pro drobnou zvěř i častým usmrcením zvěře při zemědělských pracích. V neposlední řadě předkládaný návrh  do připravovaného nařízení vlády reaguje na poznatky z aplikační praxe.

  

Navrhovaná změna – doplnění je plně v souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a  Strategií resortu Ministerstva zemědělství na období 2017-2020.

 

Myslivecká a ekologická komise ČMMJ, z.s.

 

 

 

Autor: MN

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.