Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Školení jednatelů

Havlíčkův Brod

 

Dne 3. 11. 2016 proběhlo v Havlíčkově Brodě každoroční školení jednatelů okresních mysliveckých spolků.

Úvodního slova se ujal předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota, který upozornil na aktuální dění v ČMMJ a přednesl několik bodů, o kterých chce informovat delegáty na sboru zástupců, který se bude konat dne 17. 11. 2016 v Benešově. Nejprve upozornil na nefunkčnost některých okresních mysliveckých spolků a upozornil na fakt, že především okresy vytvářejí celkový náhled na mysliveckou veřejnost. Předseda ČMMJ Ing. Janota dále informoval o záměru zrušení ekonomického střediska v Brně. V současné době využívá služeb ekonomického střediska pouze 11 okresních mysliveckých spolků. Jelikož zájem není ani čtvrtinový, nemá cenu toto středisko nadále držet. Budova v Brně se pronajme jednomu subjektu. Ing. Janota dále představil Ing. Miloše Fischera, MBA, který byl na valné hromadě společnosti Interlov dosazen na místo jednatele této společnosti. Ing. Fischer, MBA se samostatně představí v dalším programu. Ing. Janota informoval o změnách ve společnostech Interlov, Služby myslivosti a Myslivost a přednesl základní body připravované fúze těchto společností. Při následné diskuzi k jednotlivým bodům Ing. Janota slíbil, že vše se bude řešit v rámci myslivecké rady a okresní myslivecké spolky budou o dalších krocích informováni.

Dalším bodem školení bylo vystoupení předsedy kynologické komise pana Josefa Nováka, který informoval o závažných nedostatcích na úseku kynologie. Okresní myslivecké spolky byly několikrát požádány, aby doplnili seznam rozhodčích z výkonu loveckých psů. Zaměstnanci sekretariátu nemají přístup do SW Diana, a proto nemohou zkontrolovat členství v ČMMJ, které je vázáno na nominace rozhodčích na jednotlivé zkoušky. Předseda KK pan Novák byl znepokojen nereagováním některých okresních mysliveckých spolků na požadované informace. Upozornil, že v případě nominování rozhodčího, nečlena ČMMJ na zkoušky, hrozí případnému OMS odebrání pověření k pořádání zkoušek psů z lovecké upotřebitelnosti. Dále upozornil na kontrolu zkoušek ze strany sekretariátu, kde dochází ke kontrolám u aprobací a počtu rozhodčích na jednotlivých zkouškách. V případě pochybení ze strany OMS nebo vrchního rozhodčího bude OMS vyzván, aby se k danému problému vyjádřil. Veškeré prohřešky se budou řešit na KK ČMMJ. Předseda KK ČMMJ pan Novák dále informoval o změnách v Řádu pro jmenování a odvolávání rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů, které chce nechat odsouhlasit sborem zástupců dne 17. 11. 2016 v Benešově. Dále informoval o závazné metodice pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů. Materiál bude předložen MR ČMMJ a v případě že bude schválen, předloží se ostatním subjektům AM ČR, ČMKJ, a ČMKU k podpisu.

Jednatelka ČMMJ Martina Novotná informovala o změnách v sekretariátu. Představila nové zaměstnance MgA. Ing Janu Adámkovou a Ing. Lukáše Linharta. MgA. Ing. Jana Adámková pracuje na úseku kynologie a mládeže, je tajemnicí kynologické komise. Ing. Lukáš Linhart je již mnohým znám, jelikož pracuje na školení lektorů a zkušebních komisařů.  Je tajemníkem kulturně propagační komise a zahraniční komise. Dále došlo ke změně v ekonomickém oddělení, kde po letech odešla paní Blanka Holubová, kterou nahradila paní Alina Maštalířová. Jednatelka ČMMJ dále informovala o ostatních zaměstnancích sekretariátu a jejich pracovních náplních.

Ing. Miloš Fischer, MBA představil několik vizí pro budoucí fungování společnosti, která vznikne fúzí ze společnosti Interlov, Služby myslivosti a Myslivost. Požádal zástupce OMS, aby mu odpověděli na dotazník, který jim v nejbližší době zašle emailovou korespondencí. Dotazník slouží pro představu, jak mohou OMS pomoci v obchodních záležitostech nově vznikající společnosti.

Ing. Iva Dvořáková informovala o termínu vyúčtování části neinvestiční dotace z MZe na rok 2016 ze strany pobočných spolků. Tento termín je stanoven na 31. 11. 2016 a bude proveden dle přijatých pravidel schválených MR ČMMJ. Sekretariát ČMMJ podal žádost o neinvestiční dotaci na MZe ve dvou projektech, tyto projekty nepočítají s akcemi pobočných spolků. Vzhledem ke zvyšujícímu se podílů spolufinancování u této dotace a s tím spojenou administrativní zátěži je třeba na pobočných spolcích využívat krajských dotací, kde je možnost získat dotace až do výše 100 % vykázaných nákladů. Ing. Iva Dvořáková dále informovala, že pokud MR ČMMJ 16. 11. 2016 rozhodne o zrušení VS Brno a poskytování vedení účetní evidence budou dány do konce listopadu 2016 výpovědi ze smluv, VS dokončí účetní evidenci k 31. 12. 2016 do 31. 1. 2017. To předpokládá včasné předání dokladů roku 2016, nejpozději do 5. 1. 2017. Jako další informace byly o připravované softwarové aplikaci HUBERT, která bude využívat data SW Diana a zároveň bude poskytovat do členské evidence vybrané odborné informace.

O školení lektorů a zkušebních komisařů hovořil Bc. Marek Kraus. Pověření pro pořádání zkoušek vydalo ministerstvo zemědělství centrálně ČMMJ Praha – hlavnímu spolku, který deleguje možnost zkoušek na jednotlivé OMS. Smyslem školení je sjednocení úrovně zkoušek po celé ČR. Je nutnost zvýšení nároků na adepty. Školení slouží k aktualizaci, shromáždění dokumentů a dokladů nikoli k vyřazení lektorů z databáze. Podmínky pro vykonávání zkoušek a vzdělání zkušebních komisařů uvádí vyhláška č. 244/2002 Sb. a směrnice ČMMJ, z.s. k organizování zkoušek z myslivosti. Musí se klást velký důraz na odbornou praxi v délce jednoho roku. Je důležité, aby se ČMMJ soustředila na celý systém zkoušek.  

Dále došlo k představení garantů a školitelů. Garanti a školitelé byli vybráni na základě žádosti KPK u jednotlivých odborných komisí. V případě odmítnutí dosadila KPK na doporučení dalšího člena.

Skupina                                                                               Garanti a školitelé

Základy pedagogiky, andragogiky                                 Mgr. Drmota, Ing. Vomáčka

I. - Myslivecká osvěta                                                        Mgr. Drmota, Petr Šeplavý

II. - Myslivecká legislativa                                                Ing. Slavinger

III. - Myslivecká zoologie                                                  RNDr. Zbořil, Ing. Vomáčka

IV. - Péče o zvěř a její chov                                             MVDr. Forejtek, Ing. Vomáčka

V. - Kynologie a nemoci zvěře                                        Pavel Štangl

VI. - Lovecké zbraně a střelivo                                       Jan Matulka (školitelé: MUDr. Mach, Ing. Kraus, Ing. Pavlíček)

VII. - Lov zvěře                                                                   Mgr. Drmota, MVDr. Forejtek

Při diskuzi k tomuto bodu slíbil Bc. Marek Kraus, že materiály, které dostávají lektoři na školeních, budou zaslány na OMS společně s dalšími materiály, které dostanou delegáti na SZ v Benešově. Na flash disku budou také materiály pro práci s mládeží a další informace.

Bc. Marek Kraus dále hovořil o školení hodnotitelů trofejí. Toto školení bude probíhat v  roce 2017 a garantovat ho bude UHK v čele s předsedou doc. Miloslavem Vachem CSc. Školení bude probíhat v rámci krajů a bude dvoudenní. První den se budou zájemci školit na hodnocení zvěře srnčí, černé a šelem. Druhý den proběhne školení zvěře jelení, daňčí a mufloní. Po školení získá absolvent certifikát o úspěšném absolvování tohoto školení. Na dalších podrobnostech se stále pracuje. Jelikož bude pořádáním pověřen OMS, je navrženo, aby pořádající OMS zpoplatnil částkou 300Kč na den, kde bude zahrnuto občerstvení pro uchazeče. Cestovní náhrady školitele a přednášky hradí plně sekretariát ČMMJ. Bc. Kraus informoval o schůzce krajské koordinační rady Středočeského kraje, kde představil výše uvedené. Zástupci koordinační rady neměli připomínek a podle zájemců o školení se dohodli, že školení uspořádají v Příbrami, Benešově a v Lysé nad Labem. Podrobnosti dořeší s Bc. Krausem až bude vše aktuální.   

V roce 2017 proběhne další školení a to školení rozhodčích z výkonu loveckých psů. Bc. Kraus informoval o rozhodnutí kynologické komise, že školení v roce 2017 se bude týkat pouze rozhodčích pro ohaře. Následné školení, které bude probíhat v roce 2018, se týká rozhodčích pro ostatní plemena. Jednotlivá školení se budou pořádat v rámci krajů a bližší podrobnosti se ujasní na dalším zasedání kynologické komise, která bude zasedat 10. 11. 2016. Bližší informace podá předseda kynologické KK pan Josef Novák prostřednictvím dopisů na jednotlivé OMS.

 

Školení jednatelů okresních mysliveckých spolků bylo ukončeno v 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Autor: MK

Fotogalerie

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1666
 
613
 
4032
 
13084
 
2146
 
629
 
2247


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.