Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře

Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře

seminář

 


Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

ve spolupráci s Ekologickou komisí ČMMJ a OMS Pardubice Vás zve na seminář

Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na

ochranu drobné zvěře

pro myslivce a zemědělce, kteří zemědělsky hospodaří (mají IČO zemědělského podnikatele), jejich spolupracující osoby, vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích (nebo jejich zaměstnance)

Financuje:

Ministerstvo zemědělství,Program rozvoje venkova
- v rámci projektu se uskuteční dvoudenní vzdělávací akce (1 den vzdělávací akce, 1 den exkurze) 

Cíl:

zvýšit povědomí a kvalifikaci myslivců, zemědělců a vlastníků půdy se zaměřením na obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti honiteb a  dosažení vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu agrární krajiny.

Stěžejní témata:

- zemědělská krajina a polní ptáci, faktory ovlivňující ptactvo na zemědělské půdě, zemědělství
   a hospodaření se zvěří,

- praktická ochrana polních ptáků v rámci zemědělského hospodaření se zaměřením na inovace
   a výsledky výzkumu,

- agroenvironmentální a klimatická opatření biopásy,

- agroenvironmentální a klimatická opatření ochrana čejky chocholaté,

- zalesňování  a zatravňování zemědělské půdy včetně zatravňování drah soustředěného odtoku,

- zakládání, údržba a následná péče o krajinotvorné prvky (zeleň a mokřady),

- správná praxe při nakládání s pesticidy s důrazem na ochranu polních ptáků,

- nelegální zabíjení necílových živočichů  - postup při podezření na nelegální aplikaci rodenticidů
   a insekticidů.

 

Kde: Střelnice Hůrka, Pardubice        

Kdy 27.6.2019

Od: 9:00 do 17:00 hod


Kde: Chlumec nad Cidlinou

Kdy 28.6.2019

Od: 9:00 do 17:00 hod

 

 

Exkurze se uskuteční vždy následující den po semináři v příkladné (demonstrační) honitbě; prezentována bude především ty, které byly oceněny v rámci soutěže „Honitba roku“.

Přínosem, který je aktivitou sledován, bude následně obnova krajinných prvků, zajištění pestrosti krajiny a snížení velikosti dílů půdních bloků a monokultur, odpovídající používání pesticidů, zohlednění ochrany živočichů při zvyšující se intenzitě a zvyšování výkonnosti zemědělských strojů a v neposlední řadě adaptace krajiny na probíhající klimatickou změnu.

 

Lektorem vzdělávacích akcí bude Dr. Ing. Petr Marada (Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Strnady) a Ing. Václav Zámečník (Česká společnost ornitologická)

 

Vstup, občerstvení a vzdělávací materiály jsou hrazeny z Programu rozvoje venkova

 

Kontaktní informace: Ing. Marek Kraus tel:602363568,  marek.kraus@cmmj.cz

 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.