Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Usnesení Sboru zástupců

Usnesení Sboru zástupců

 
USNESENÍ

Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. konaného dne 8. června 2019 v Benešově

 

 

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „SZ ČMMJ, z.s.“) konaný v Benešově dne 8. června 2019

 

  I.  Projednal:

 

1.    Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty

 

a)      o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově,

 

b)      o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z. s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově.

 

2.    Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.

 

3.    Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.

 

4.    Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.

 

5.    Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2019.

 

6.    Informace o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.

 

7.    Stanoviska zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2018.

 

8.    Informaci o výsledku hospodaření obchodních společností Myslivost, s.r.o. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2018.

 

9.    Informaci o návrhu připravované změny struktury ČMMJ

 

10. Informaci o návrhu změn ve Stanovách ČMMJ

 

11. Schválení termínu SZ ČMMJ v roce 2019 a 2020

 

12. Standard OMSů

 

13. Novelizaci Zkušebních řádů – všeobecná část

 

14. Návrh na zrušení OMS Praha 7

 

15. Návrh na zrušení Videoklubu ČMMJ

 

16.  Informace představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

 

17. Informace jednatele Myslivost, s.r.o.

II.   Schválil:

 

1.   Program zasedání SZ ČMMJ, z.s., konaného dne 8. 6. 2019, s pozměněným pořadím bodů programu (nejprve projednány výsledky hospodaření ČMMJ, z.s. a obchodních společností a následně stanoviska dozorčích rad).

 

2.   Volbu předsedajícího zasedání SZ ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, z.s., který byl navržen MR ČMMJ, z.s.

 

3.   Volbu zapisovatelky Ivony Karlíkové a ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Červenky, místopředsedy ČMMJ, z.s.

 

4.   Způsob volby

       - u bodů A1, A2, B8 a E programu jednání volbu aklamací, každý delegát má jeden hlas

  - u ostatních bodů programu jednání volbu vahou hlasů

 

5. Volbu Mandátové komise ve složení:

Předseda                                    Ing. Václav Vomáčka – člen MR ČMMJ, z.s.

          Tajemník                                    Ing. Marek Kraus – sekretariát ČMMJ, z.s.

 

Zástupci OMS ČMMJ, z.s.

OMS Tachov                               Bc. Pavel Nečas

OMS Jablonec n. Nisou               Václav Langr

OMS Hodonín                             Radovan Mančík

 

6. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:

Ing. Jiří Janota                            předseda MR ČMMJ, z.s.

Ing. Jiří Červenka                        místopředseda ČMMJ, z.s.                      

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.        místopředseda ČMMJ, z.s.

          Ing. Ladislav Křížek                     předseda DR ČMMJ, z.s.

 

Zástupci OMS ČMMJ, z.s.

OMS Praha 4                              Zdeněk Nevoránek

OMS Příbram                              Ing. Jiří Janů

OMS Tábor                                 Ing. Václav Falada

OMS Děčín                                 Eva Kubísková

OMS Prostějov                            Jan Toman

OMS Vsetín                                Ing. Michal Zubíček

 

7. Volbu Návrhové komise ve složení:

Předseda                                    JUDr. Petr Valenta – člen OPK ČMMJ, z.s.

Tajemník                                    Ing. MgA. Jana Adámková – sekretariát ČMMJ, z.s.

 

Zástupci OMS ČMMJ, z.s.

OMS Cheb                                  Ing. Petr Černík

OMS Zlín                                    Mgr. Zdeněk Hluštík

OMS Opava                                Stanislav Kyjovský

OMS Trutnov                              Ing. Jiří Černý

OMS Jičín                                   Luboš Lonský

OMS Praha 3                              Josef Vosátka        

 

8.     Výsledek hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018, čistý hospodářský výsledek 2 478 tis Kč.

 

9.    Ponechat zisk ve výši 2.478 tis. Kč na účtu nerozděleného zisku minulých let.

 

10.  Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2019, s příjmy 35 826 tis. Kč, náklady 35 826 tis Kč., rozpočet je vyrovnaný.

 

11.  Termín druhého zasedání SZ ČMMJ 2019 a to v pátek 15. 11. 2019 v Benešově.

 

12.  Termín volebního SZ ČMMJ dne 28. 10. 2020 v Praze.

 

13.  Minimální požadavky na činnost hlavního a pobočných spolků.

 

  1.  Návrh novelizace ZŘ ve všeobecné části předložený kynologickou komisí ČMMJ včetně změn v oddíle č.10 a č.18.

 


 

III. Vzal na vědomí:

 

1.      Zprávu mandátové komise – na tomto SZ ČMMJ, z.s. je přítomno 78 zástupců delegovaných z 81 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 5 zástupci z 8 klubů ČMMJ, z.s. Z celkového počtu 89 zástupců je na dnešním zasedání přítomno 83 zástupců oprávněných hlasovat, což je 95,76 %, kteří disponují vahou hlasů 54 173 hlasy. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je tento SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.

 

2.      Zprávu předsedy ČMMJ, z.s., Ing. Jiřího Janoty

 

a)     o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově,

 

b)     o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově.

 

3.      Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 9. 6. 2018 v Benešově, přednesenou Ing. Ladislavem Křížkem, předsedou DR ČMMJ, z.s.

 

4.      Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.

 

5.      Informaci o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a OMS.

 

6.      Stanoviska zástupců dozorčích rad obchodních společností ČMMJ, z.s., k výsledkům hospodaření obchodních společností HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Myslivost, s.r.o. za rok 2018.

 

7.      Výsledky hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s. za rok 2018.

 

a)    výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2018, zisk ve výši 808 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let,

 

b)    výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2018, zisk ve výši 6 203 tis. Kč.

 

8.      Informaci o návrhu připravované změny struktury ČMMJ.

 

9.      Informaci o návrhu změn Stanov ČMMJ.

 

10.   Informaci předsedy představenstva Ing. Vladimíra Sládečka o všeobecné pojišťovně HALALI, a.s.

 

11.   Informace jednatele Myslivost, s.r.o.  Ing. Miloše Fischera.

 

 

IV.      Uložil:

 

1.    MR ČMMJ, z. s.:

 

 

a)    Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.).

 

 

 

2.  Předsedovi ČMMJ, z.s.:

 

 

a)    Zabezpečit zasedání druhého SZ ČMMJ 15. 11. 2019 v Benešově.

 

b)    Zabezpečit zasedání volebního SZ ČMMJ 28. 10. 2020 v Praze.

 

c)    Vyřídit veškeré záležitosti se zrušením OMS Praha 7 spojené a informovat SZ o vyřízení věci.

 

d)    Zaslat všem OMS ČMMJ, z.s. společně se zápisem z 8. 6. 2019 také Usnesení ze SZ ČMMJ, z.s.

 

e)    Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, z. s. zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, z. s., a to:

 

-       Usnesení SZ ČMMJ, z.s.

-       Novelizaci Zkušebního řádu – všeobecná část

 

f)      Zajistit po dohodě s jednatelem obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., zveřejnění informace o konání SZ ČMMJ, z.s. v časopise Myslivost a postupné zveřejnění vybraných materiálů, které SZ ČMMJ, z.s. schválil.

 

g)    Zaslat všem OMS upřesnění rozboru výsledku hospodaření ČMMJ, z.s. za rok 2018.

 

V.       Zrušil:

 

a)    OMS Praha 7 ke dni 8. 6. 2019.

 

b)    Videoklub ČMMJ, z.s. ke dni 1. 7. 2019.

 

 

VI.      Pověřil:

 

a)    Zástupce ČMMJ, z.s., v obchodních společnostech ČMMJ, z.s., aby zajistili předání výsledků hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s., za r. 2019, nejpozději do 30. 4. 2020 sekretariátu ČMMJ, z.s.

 

b)    MR ČMMJ kontrolou plnění minimálních požadavků na činnost hlavního a pobočných spolků.

 

-       Při zjištění neplnění minimálních požadavků na činnost pobočných spolků upozorní MR ČMMJ dotčený pobočný spolek, resp. podá informaci KKR, příp. informuje SZ.

 

 

 

 

 

 

V Benešově, dne 8. června 2019

 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Janota                                

 předsedající SZ ČMMJ, z. s.          

 

 JUDr. Petr Valenta

 předseda návrhové komise

 


 Ing. MgA. Jana Adámková

 zapisovatelka návrhové komise

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.