Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Telemetrické obojky pro rysa a vlka

 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

oznamuje zahájení řízení

o žádosti AOPK ČR, Sekce ochrany přírody a krajiny, Odboru monitoringu, zastoupeného Mgr. et Mgr. Karlem Chobotem, PhD., doručené dne 2. srpna 2019 ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného uvedených v § 50 odst. 2 zákona pro výzkum těchto dvou druhů prostřednictvím telemetrie. Vyjímka je požadována konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, zejména je chytat, rušit, držet (míněno přechodně/dočasně po dobu nasazení obojku a zjištění dat či odebrání materiálu) a dopravovat. Výjimka je požadována na území CHKO Broumovsko, Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerské hory, Lužické hory, Třeboňsko, Český les v případě vlka obecného a pro celé území CHKO Blanský les, Český les, Jeseníky, Moravský kras, Brdy, Jizerské hory, Lužické hory, Broumovsko, Křivoklátsko v případě rysa ostrovida. Výjimka je žádána do konce roku 2024 pro Agenturu a její smluvní dodavatele prací, přičemž každoročně bude odchyceno maximálně 5 vlků a 5 rysů souhrnně v rámci všech shora vytýčených CHKO.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel. Účastníkem jsou podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu dále obce (viz příloha č. 1), kterým toto postavení vyplývá z ust. § 71 odst. 3 zákona, a dále spolky, splňující podmínky podle § 70 odst. 2 zákona, které podaly žádost o informování o zahajovaných správních řízeních, a svou účast oznámí správnímu orgánu v souladu s § 70 odst. 3 zákona. Účastníci řízení mají v řízení práva a povinnosti, s nimiž je správní orgán seznamuje v příloze č. 2 připojeným Poučením o právech a povinnostech. V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu budou v tomto řízení použita ustanovení správního řádu pro řízení s velkým počtem účastníků.

Mgr. David Lacina, ŘEDITEL ODBORU ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.