Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Změna v nařízení SVS o zákazu používání antiparazitik

Změna v nařízení SVS o zákazu používání antiparazitik

 
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, m ě n í v souladu s tímto ustanovením mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky vyhlášená nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/134060-G, ze dne 8. 11. 2018 takto:

I.

Článek 2 zní:

„Čl. 2
1) Krajská veterinární správa může v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 veterinárního zákona povolit na základě odůvodněné žádosti uživatele honitby výjimku ze zákazu stanoveného v článku 1. Součástí žádosti o povolení výjimky musí být

1. výsledek parazitologického vyšetření provedeného v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2018 (kód ExJ200), v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 (kód ExJ200) nebo výsledek patoanatomického vyšetření deklarující nezbytnost tohoto ošetření,

2. název léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

3. množství léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

4. druh, kategorie a hmotnost zvěře, u které bude léčivý přípravek použit; výpočet potřebné dávky léčivého přípravku, který bude pro antiparazitární ošetření použit,

5. doba, ve které bude léčivý přípravek použit,

6. území, na němž bude léčivý přípravek použit včetně uvedení názvu a čísla honitby a GPS souřadnic místa předkládání léčivého přípravku,

7. seznam všech sousedních honiteb; v případě, že honitba sousedí se státní hranicí, je nutné uvést tuto skutečnost včetně uvedení konkrétního sousedícího státu,

8. jméno a příjmení, místo podnikání, IČO a registrační číslo soukromého veterinárního lékaře přidělené mu Komorou veterinárních lékařů ČR, pod jehož odpovědností bude léčivý přípravek použit,

9. způsob předkládání léčebného přípravku.2) Uživatel honitby, který obdrží výjimku podle odstavce 1, je povinen

a) informovat všechny uživatele sousedních honiteb včetně přeshraničních, místně příslušnou krajskou veterinární správu a místně příslušný orgán státní správy myslivosti o použití léčivého přípravku minimálně 21 dní před jeho použitím,

b) zajistit aplikaci antiparazitárních přípravků tak, aby byla minimalizována možnost konzumace prasaty divokými.


Celé znění najdete v příloze!


Autor: MN

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.