Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Návrh Směrnice Evropská unie: “Chytání do pastí”

1. Vývoj - 30. července 2004 předložila Komise svůj Návrh “Směrnice Evropského parlamentu a Rady”, zavádějící normy pro některé druhy zvířat pro chytání do pastí bez krutosti – COM(2004) 532 finální, dosud nepublikované v Journal Officiel, ale k dispozici na stránkách Komise PreLex, pod http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0532fr01.pdf.

Tímto návrhem Směrnice Evropská unie směřuje k plnění závazků a povinností vyplývajících z Dohody o mezinárodních normách chytání do pastí bez krutosti (AIHTS) uzavřené v roce 1998 mezi Evropským hospodářským společenstvím,Kanadou a Ruskou federací a z přijatého protokolu uzavřeného se Spojenými státy americkými, rovněž v roce 1998. Podle odůvodnění cílem Směrnice je uvést do života v rámci EU normy chytání do pastí bez krutosti, dohodnuté na mezinárodní úrovni a " upřednostnit, podpořit a povzbudit zájmy zvířat a ochranu druhů tím, že zvíře chycené do pasti bude ušetřeno zbytečného utrpení".

2. Résumé navrhované Směrnice

Podle Článku 1, Směrnice stanoví normy chytání do pastí bez krutosti, požadavky na způsoby chytání do pastí, technické údaje pro zkoušení metod chytání do pastí a ověřování pastí pro chytání některých volně žijících druhů a vše, co se týká pastí pro odchyt volně žijících zvířat uvedených v Příloze I za účelem obhospodařování fauny, boje proti parazitům, odchytu savců za účelem zachování druhů a zazvěřování, získávání kožešin, kůží nebo masa.

Definice v Článku 2 popisují "pasti" jako soubor mechanických zařízení sloužících k usmrcení nebo odchytu zvířat vyjmenovaných druhů a vztahuje se rovněž na oka.

Článek 4

Podle Článku 5, členské státy musí dohlížet na to, aby počínaje 1. lednem 2012, žádná metoda chytání do pastí) (= umístění pasti, použití návnady, atd.) neodpovídající normám chytání do pastí bez krutosti, nebyla použita. Jsou stanovena kritéria vztahující se na metody chytání do pastí bez krutosti za účelem odchytu a usmrcení.

Článek 6

Používání takové pasti může být také připuštěno jen omezeně na určitou rozumnou dobu, kdy se čeká na výsledky výzkumu náhradních pastí.

Členské státy mohou rovněž povolit soukromým osobám výrobu a používání pastí, které jsou v souladu s modely schválenými kompetentními úřady, kdy se jedná o jednoduché řemeslně zpracované pasti, vyrobené k soukromému používání.

Článek 7

článek 8

ukládá členským státům dohlížet na to, aby myslivci, zabývající se chytáním do pastí, byli speciálně vyškoleni nebo měli zkušenosti, pravomoce a příslušné znalosti, kvalifikující je pro chytání do pastí v souladu s normami pro chytání bez krutosti.

Článek 9

Podle Článku 13, Komise by měla být podpořena výborem CITES, (vytvořeným podle předpisu 338/97) při uvádění Směrnice v platnost, a rovněž při pozměňování příloh, jak je uvedeno v Článku 14.

Podle Článku 15 členské státy mohou zachovat i uplatňovat předpisy přísnější.

Článek 16

Čtyři Přílohy návrhu obsahují seznam příslušných druhů zvířat (Příloha I), normy chytání do pastí bez krutosti (Příloha II), odborné pokyny pro vyzkoušení metod chytání do pastí (Příloha III) a podrobné výsledky výzkumu (Příloha IV).

3. Komentář

Obecně řečeno, navrhovaná Směrnice nepřesahuje rámec působnosti AIHTS.

Především je od Článku 1 zřejmé, že v tomto stádiu je text aplikován pouze na 19 druhů vyjmenovaných v této Příloze, z nichž 10 se nachází v Evropě (včetně druhů typicky "amerických", jako je mýval a severoamerický bobr) a některé (vydra, rys, vlk) nejsou ve skutečnosti nikdy v Evropské unii chytány, kromě za účelem vědeckým nebo ochranným.

Příloha I uvádí tyto druhy zvířat

Canis latrans, Martes

pennnanti, Procyon lotor, Mustela erminea, Lynx canadensis, Taxidea taxus, Nyctereutes procyonoides, Casor fiber, Lutra lutra, Lutra canadensis, Martes americana, Ondatra zibethicus, Martes zibellina, Lynx lynx, Meles meles, Canis lupus, Castor canadensis, Felix rufus, Martes martes.

Evropský parlament však může mít zájem rozšířit Přílohu např. o lišku obecnou!

Není však pochyb o tom, že tato Směrnice bude platit pro veškeré chytání do pastí vyjmenovaných druhů ať myslivci nebo mysliveckými strážemi v EU, tj., nejen pro chytání komerční za účelem získání kožešiny.

Systém navrhovaných výjimek, zejména při používání řemeslně vyrobených pastí, u kterých je výjimka možná jen případ od případu, je nicméně tvrdší než systém AIHTS, neboť tento druhý stanoví, že strany se dohodly, že Článek 7 není překážkou pro to, aby osoby vyráběly a používaly pasti s podmínkou, že tyto pasti odpovídají modelům schváleným kompetentními úřady.

Členské státy, jak se zdá, mají určitou volnost při aplikování jejich vlastního národního systému zkoušení a osvědčování, a rovněž i školení osob chytajících do pastí. Dokumenty typu certifikátu vydávané kompetentními úřady jiného členského státu (nebo jinou sekcí AIHTS - např. Kanada nebo Rusko) musí být uznány jako certifikát platný v celé EU.

Členské státy jsou nicméně pověřeny zakázat určité typy pastí nebo metod chytání do pastí a mohou ponechat nebo zavést přísnější opatření na ochranu živočišných druhů!

Přílohy mohou být pozměňovány jen v tom případě, že jsou pozměněny AIHTS, a to po konzultaci s již existujícím výborem "CITES".

   

  • Finanční otázky

    

  • Úloha Evropského parlamentu

    

  • Akce FACE

    

  Ve svém výkladu Komise zdůrazňuje, že Směrnice by neměla mít finanční dopad na rozpočet EU, ale připouští, že vzniknou náklady v souvislosti se zkoušením a ověřováním pastí, jakož i s výměnou za pasti neověřené. Domnívá se, že hrubé náklady na zkoušení metody chytání do pastí v souladu s normami se budou pro jeden živočišný druh pohybovat mezi 30.000 a 100.000 Euro, podle typu pastí a typu a povahy příslušného živočišného druhu.

  Komise navrhuje, vzhledem k tomu, že se jedná o náklady relativně nízké (?!), nechat na členských státech, aby se postaraly o začlenění těchto nákladů a navrhuje, aby tyto náklady nesli výrobci pastí, členské státy a uživatelé pastí.

  Současně s tím, Komise však přiznává, že jestliže bude požadováno od výrobců, aby platili za celý výzkum, je možné, že tito to učiní jen u pastí obecně používaných, u kterých si výrobci mohou být jisti návratem nákladů. V důsledku toho je možné, že nové pasti sloužící bez krutosti nebudou k dispozici, a tedy, že cíle Směrnice posílit práva zvířat, nebudou moci být garantovány!

  Komise rovněž oznamuje, že "jestliže nebude možné chytání do pastí, bude možno použít jiné prostředky, jako např. trávení jedem, v boji proti parazitům způsobujícím zvířatům utrpení a majícím negativní vliv na životní prostředí", a jiné prostředky, v případě, že neumožnění chytání do pastí, by mohly vést ke zhoršení biodiverzity a škodám způsobeným záplavami (v případě ondatry). V důsledku toho došla k závěru, že se může ukázat jako nezbytné přehodnotit mechanismus financování ve světle nových zkušeností získaných v průběhu uvádění Směrnice v platnost.

   

  Směrnice musí být přijata na základě procesu spolurozhodování, což znamená, že Evropský parlament bude hrát rozhodující roli při přijímání, a že my můžeme očekávat spíše diskuzi politickou a emocionální s organizacemi lobujícími zuřivě za práva zvířat, ve prospěch přísnějších omezení vztahujících se na chytání do pastí.

  I když je pravděpodobné, že bude vyžádán názor jiných komisí, např. názor na mezinárodní obchod, což spadá pod Komisi Evropského parlamentu pro životní prostředí, která jediná je zodpovědná za tuto činnost. Tato Komise minulý měsíc jmenovala evropskou poslankyni, Karin SCHEELE (ze sociálně demokratickou stranu Rakouska) jako mluvčí. Vzhledem ke klíčové roli a vlivu mluvčího v Evropském parlamentu, naplánovali jsme v příštích týdnech setkání s ní, abychom se dozvěděli více o jejich osobních názorech na otázky chytání do pastí (ale to, co víme o jejích dosavadních postojích v Evropském parlamentu k tématům spojeným s "dlouhodobým využíváním", nás vede k určitému znepokojení) a prezentovali náš vlastní názor.

  Bude nicméně nutné informovat a působit na jiné evropské poslance z Komise pro životní prostředí v meziobdobí, kdy tento návrh bude zkoumán, diskutován a na závěr přijat. V mezičase obdržíte informace, co je nutno udělat.

   

  Máme v úmyslu uspořádat zasedání naší odborné skupiny ad hoc "Chytání do pastí" na konci měsíce ledna (předběžné datum: středa, 26 ledna 2005, pravděpodobně v Bruselu. Nordic Hunters´Cooperation se nabídla dělat koordinátora a k tomuto účelu jmenovala Scotta BRAINERDA, biologa, pracujícího v Norském mysliveckém svazu.

  Přistoupíme nejprve ke komplexní analýze navrhované Směrnice a všech (eventuálních) dodatků, přezkoumáme současnou situaci v Evropě (formou analýzy dotazníku rozeslaného v červenci panem Andersem GRAHNEM) a připravíme společný postoj za FACE a jeho národní členy včas před zasedáním Direktoria v březnu příštího roku.

  Sdělte nám laskavě, zda Vaše země chce přispět k této akci, eventuálně, kdo bude Vaším národním expertem.

  Dr. Yves LECOCQ Regina REITERER

  Generální tajemník Asistent "Biodiverzita a Venkov"

stanoví, že členské státy musí začlenit Směrnici do jejich národních zákonů a to nejpozději do 31. prosince 2005.
ukládá členským státům, aby výrobci označovali ověřené pasti a přikládali návod pro jejich správní umístění a působení i zaručení jejich bezpečnosti.
ukládá členským státům povinnost vydat dokument typu certifikátu pro pasti a metody chytání do pastí, které jsou součástí výzkumu a potvrzují, že jsou v souladu s normami chytání do pastí bez krutosti. Tento dokument musí obsahovat, v případě potřeby, eventuální podmínky a zvláštní omezení pro používání těchto pastí.
počítá i s odchylkami od obecných povinností a to případ od případu s přesně stanoveným účelem, jako je veřejné zdraví, veřejný bezpečnost, ochrana veřejného i soukromého majetku, výzkum, školení, zazvěřování, reintrodukce, reprodukce a ochrana fauny a flóry, a také možnost používat tradiční dřevěné pasti, které jsou důležité pro zachování kulturního dědictví domorodých skupin.
upřesňuje, že po 1. lednu 2009 pouze ověřené pasti bude možno používat pro odchyt druhů uvedených v Příloze I. Členské státy mohou však nařídit na svém území používání pasti ověřených v jiné zemi, které jsou v souladu s normami chytání do pastí bez krutosti.

Přiložené dokumenty

 ek_7_45_20.doc (doc - 46,08 KB)

Kompletní text

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.