Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost pro uživatele honiteb

Zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost pro uživatele honiteb

Jednou z povinností uživatelů honiteb je,  že v  zájmu ochrany zvěře zakládají  a pečují o remízky a jiné vhodné úkryty pro zvěř (v polních honitbách), pečují o zakládání políček pro zvěř (v lesních honitbách) na pozemcích, na kterých jim to vlastník, popřípadě uživatel honebních pozemků na jejich žádost písemně povolí. Aktivity myslivců by měly směřovat především k realizaci opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině  (biocentra a biokoridory), zakládání a obnovy krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů…), břehových porostů a historických krajinných struktur (např. polních cest). S ohledem na optimalizaci vodního režimu krajiny se jedná též o opatření vedoucí k přirozeným rozlivům v nivních plochách, budování a obnovu retenčních prostor, revitalizaci vodních toků a především mokřadů. Velmi se osvědčilo a je též žádané zakládání  nebo obnova mezí, zasakovacích pásů (zatravňování)  a průlehů. 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství opět  poskytují dotace, které budou směřovat k úhradě aktivit zlepšujících  stav přírody a krajiny. Pokud máte zájem založit remízek, biokoridor, vytvořit mokřad, malou vodní plochu či vysadit soliterní stromy nebo jinak chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů, nabízí se i Vám, MYSLIVCŮM, různé dotační tituly, kdy cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Jednotlivé dotační tituly jsou prezentovány v brožuře zde:

-       Finanční podpory zaměřené na les a krajinu
viz. příloha

Pro inspiraci v tom, jaká opatření v honitbách dělat, kde, jakou mají funkci a význam, jak vypadá krajina před realizací, jak po realizaci, kolik to vše stálo a jak postupovat krok za krokem najdete  v brožuře:

Odkaz na brožuru:

-       Krajinotvorná opatření – praktický průvodce příklady a postupy, jak je realizovat
viz. příloha

 

V případě potřeby můžete dále konzultovat a komunikovat se členy komise pro ekologii:

-       Seznam členů včetně telefonů a emailů
viz. odkaz
Odborné komise

 

Autor: Za komisi pro ekologii ČMMJ vypracoval Dr.Ing. Petr Marada

 

Autor: MK

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.