Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Mezinárodní komise CIC v Bratislavě 2011

Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora se, v návaznosti na tradici, rozhodli v roce 2011 uspořádat celostátní mysliveckou výstavu s mezinárodní účastí. V odstupu šesti let od poslední velmi úspěšné celostátní výstavy v Nitře roku 2005 byly pro konání výstavy zvoleny prostory výstaviště Incheba Expo v Bratislavě. Vlastní výstavě předcházelo neveřejné hodnocení shromážděných silných trofejí podávajících informaci o trendech v kvalitě chovu, vývoji životních podmínek zvěře a uplatňovaných selektivně-chovatelských kritériích.

Podle statutu hodnotitelské komise CIC musí být pro národní výstavu být v komisi zastoupeni nejméně tři uznaní experti CIC. Pro výstavu mezinárodní pak pět expertů CIC. Výsledky posuzování mezinárodní komise platí jako konečné a nemohou být později přehodnocovány.
Hlavní část hodnocení proběhla ve dnech 5. - 6. května 2011 a dodatečné, pro menší počet později dodaných trofejí, pak 13. června 2011. Hlavního hodnocení pod předsednictvím Ing. K. Maierhofera z Rakouska se dále zúčastnili následující zahraniční experti – Prof. R. Dziedzic z Polska, Doc. Ing. J. Feuereisel z České republiky, Ing. G. Bognár z Maďarska. Za Slovensko byli do mezinárodní hodnotitelské komise jmenování Ing. T. Lebocký, Prof. Ing. J. Ciberej, CSc. a Ing. D. Krajniak. Při dodatečném hodnocení se práce v komisi účastnil i prezident komise CIC Prof. Dr. Nino Ninov z Bulharska.
Komisionální hodnocení trofejí proběhlo ve vynikající spolupráci s Ústřední slovenskou hodnotitelskou komisí, z jejíchž členů byly vytvořeny pracovní skupiny pro hodnocení trofejí jednotlivých druhů zvěře. Jelení trofeje: Ing. T. Lebocký, Ing. V. Čelko, Ing. J. Veselý, Ing. M. Lehocký, PhD., Ing. J. Hybler, Ing. P. Micháľ, Ing. V. Čelko, ml. Srnčí trofeje: Ing. J. Brunčák, Ing. V. Kocsis, P. Polerecký, Ing. A. Molnár. Daňčí trofeje: Prof. Ing. J. Ciberej, CSc., J. Flámík, Ing. P. Tomala, Ing. I. Schlosser, RSDr. J. Hlásnik, Ing. M. Serdel. Mufloní trofeje: Ing. D. Krajniak, MVDr. J. Miško, CSc., R. Rapaič. Zbraně kňourů: MVDr. J. Szanyi, Ing. I. Kováč, Ing. E. Krajniak. Lebky šelem: Doc. Ing. J. Gašparík, CSc., Ing. P. Spitzkopf, Ing. P. Šmehýľ, PhD. Kamzičí růžky: Ing. V. Čelko, PaedDr. I. Šuba. Tajemníkem komise byl Ing. Š. Engel.
Ze 695 shromážděných špičkových trofejí bylo komisí nově ohodnoceno 624 trofejí. Nebyly nově přehodnocovány trofeje ohodnocené mezinárodní komisí na výstavách v Levicích a Kyslinkách. K hodnocení bylo předloženo 50 trofejí jelenů, 107 trofejí daňků, 113 trofejí srnců, 94 trofejí muflonů a 123 trofejí kňourů. Z trofejí šelem byly k hodnocení předloženy lebky 3 medvědů, 25 vlků, 1 rysa, 1 kočky divoké, 60 lišek, 44 jezevců, 2 psíků mývalovitých a 1 šakala.
Z 50 hodnocených jeleních trofejí bylo 30 oceněno zlatou a 20 stříbrnou medailí. Z celkového počtu jeleních trofejí pocházely 4 trofeje z oborního chovu. Všechny tyto trofeje byly vyprodukovány v oboře Balunky v okrese Senica a byly uloveny I. Ledeckým. Tyto trofeje z oborního chovu zaujaly první tři a šesté místo v pořadí vystavovaných trofejí. Nejsilnější z nich, ulovená v roce 2009, byla ohodnocena 243,94 b. CIC. Dosavadní nejsilnější slovenská jelení trofej pochází z roku 1990 a je ohodnocena 249,30 b. CIC. Tato trofej však pochází z volné honitby Bojnice v okrese Prievidza a podle rozhodnutí CIC nemůže být porovnávána s trofejemi pocházejícími z oborních chovů. Trofeje pocházející z oborních chovů musí být jako takové označeny a nemohou být zařazeny do soutěže o nejsilnější světovou trofej. Tradičně vynikajícími trofejemi pocházejícími z CHPO Poľana se prezentovaly Lesy SR. Zde byl také v roce 2009 uloven A. Menyhardtem nejsilnější jelen výstavy pocházející z volné honitby. Jeho trofej byla oceněna 231,28 b. CIC.
Ze 107 hodnocených daňčích trofejí bylo 103 ohodnoceno zlatou a 4 stříbrnou medailí a 31 jich pocházelo z oborních chovů. Je potěšující skutečnost, že přes 70 % vysoce oceněných medailových trofejí pochází z volných honiteb. Nejsilnější daňčí trofej pochází opět z obory Balunky v okrese Senica a byla ulovena v roce 2009 I. Ledeckým. Trofej byla ohodnocena 217,02 b. CIC a je v současnosti nejsilnější slovenskou trofejí pocházející z oborního chovu. Přes to, že vysoký podíl zlatých daňčích trofejí pochází z volných honiteb, je nutno pro úplnost dodat, že na špičce se drží trofeje z oborních chovů. Mezi volné honitby s nejkvalitnější daňčí zvěří patří honitba Petrovec v okrese Lučenec. Odtud také pochází nejsilnější daňčí trofej z volné honitby ulovená L. Sedmákem v roce 2006 a oceněná 214,76 b. CIC.
Ze 113 hodnocených srnčích trofejí bylo 80 ohodnoceno zlatou a 33 stříbrnou medailí. Nejsilnější srnčí trofej výstavy oceněná 192,58 body CIC byla ulovena D. Štofanem v roce 2007 v honitbě Sedlice v okrese Prešov. Jedná se po všech stránkách o velice ušlechtilou trofej, která představuje vrchol chovatelských snah. Nejsilnější slovenská srnčí trofejí z roku 2044 ulovená Z. Mehésem v honitbě Ďuľov Dvor v okrese Komárno byla ohodnocena 214,10 b. CIC.
Nejkvalitnější srnčí trofeje produkují jižní a východní části Slovenska. Nejsilnější trofeje pocházely, až na výjimky, ze srnců mezi 6 až 9 lety odhadovaného věku. Potvrzuje to starou zkušenost, že pro dosažení špičkové trofeje je důležité nechat zvěř dosáhnout zralejšího věku. I když jsou, obzvláště u srnčí zvěře, známy velice dobré trofeje i u mladších kusů, vrcholu tvorby trofeje dosahuje zpravidla až později.
Při své práci zjistila komise v několika případech snahu o umělé dobarvení trofeje. Je nutno říci, že v případě zjištění takovéto úpravy dojde vždy ke ztrátě na bodové hodnotě trofeje. Při udělování přirážek za barvu je pak ohodnocení nula bodů.
Z 94 posuzovaných trofejí mufloní zvěře bylo 79 ohodnoceno zlatou a 15 stříbrnou medailí a 33 jich pocházelo z oborních chovů. Mezi prvními 30 nejsilnějšími trofejemi výstavy je 22 z obor. Lze říci, že těžiště chovu vysoce kvalitní mufloní zvěře na Slovensku spočívá v oborních chovech. Z obory je i nejsilnější muflon výstavy ulovený v roce 2009 A. Menyhardtem v oboře Dobrá Niva v okrese Zvolen. Tato trofej oceněná 248,60 b. CIC je v současnosti nejsilnější slovenskou mufloní trofejí pocházející z oborního chovu. Světová nejsilnější trofej oceněná 252,50 b. CIC pochází z České republiky a byla ulovena Z. Haršányim v roce 2006 v honitbě Černý kopec v okrese Jeseník.
Ze 123 posuzovaných zbraní kňourů bylo 99 ohodnoceno zlatou a 24 stříbrnou medailí a jen 7 jich pocházelo z oborních chovů. Mezi prvními 30 nejsilnějšími zbraněmi kňourů prezentovanými na výstavě je jedna z obory. Nejlépe se umístila trofej ulovená v roce 2008 S. Moravčíkem v honitbě Badín v okrese B. Bystrica. Tato trofej byla oceněna134,10 b. CIC. První místo v pořadí zbraní kňourů na Slovensku drží trofej ulovená v roce 1992 J. Szanyim v honitbě Hrabovec v okrese Vranov n. Topľou, která byla ohodnocena 156,25 b. CIC.
Obzvláště u zbraní kňourů platí zásada, že pro získání medailové trofeje je bezpodmínečně nutné důsledné dodržování přednostního lovu mladé zvěře a vytvoření optimální věkové skladby populací černé zvěře. Dostatečné zastoupení starších kňourů v populaci je ku prospěchu nejen chovu černé zvěře, ale umožňuje i získání vyzrálé trofeje. Mezi prvními deseti nejsilnějšími zbraněmi kňourů na výstavě nebyl ani jeden s odhadem věku pod 7 let.
trofejí šelem byly k hodnocení předloženy lebky 3 medvědů oceněných zlatou medailí. Z 25 vlků bylo 23 oceněných zlatou a 2 stříbrnou medailí. Jedna lebka rysa a jedna lebka kočky divoké byly oceněny zlatou medailí. Ze lebek 60 lišek bylo 56 oceněných zlatou, 3 stříbrnou a 1 bronzovou medailí. Ze předložených lebek 44 jezevců bylo 33 oceněno zlatou, 8 stříbrnou a 3 bronzovou medailí. Lebky dvou psíků mývalovitých a jednoho šakala byly oceněny zlatou medailí.
 
Dne 14. června, den před zahájením celostátní myslivecké výstavy s mezinárodní účastí, došlo ve vztahu k budoucnosti oceňování loveckých trofejí metodami CIC k velmi důležitému jednání s nejvyššími představiteli CIC. V návaznosti na jednání CIC koordinačního fóra pro centrální a východní Evropu, kterého se zúčastnili zástupci Bulharska, České republiky, Černé hory, Litvy, Lotyšska, Estonska, Maďarska, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Turecka, došlo k otevření problematiky postoje výkonné rady CIC k návrhům na změny v CIC metodách hodnocení trofejí a zamýšleného zpoplatnění jejich používání. Za exekutivu CIC se jednání zúčastnili prezident CIC Bernard Lozé, čestný prezident CIC Dieter Schramm, generální ředitel CIC Tamás Marghescu, prezident Koordinačního fóra Toni Vrščaj a viceprezident CIC pro Centrální a východní Evropu Imrich Šuba.
Jednání probíhalo pod dojmem předcházející konfrontace u příležitosti Generálního shromáždění CIC v St. Petersburgu v květnu 2011 vyplývající ze zásadního rozdílu názoru zemí sdružených v rámci Koordinačního fóra a názoru vedení CIC na zmíněnou problematiku. Země koordinačního fóra, podpořené Belgií a Norskem, odmítly v St. Petersburgu navrhované změny v oblasti hodnocení trofejí a obzvláště pak zpoplatnění používání hodnotitelských metod. Vyjádřily i odhodlání jít v této věci svou vlastní cestou.
Při jednání v Bratislavě vyjádřil generální ředitel CIC Tamás Marghescu ochotu vedení CIC ustoupit od navrhovaných změn v oblasti hodnocení trofejí. Domnívám se, že nemalý podíl na této změně postoje vedení CIC má jednoznačná semknutost postoje a názorová jednota zemí koordinačního fóra. Velmi důležitou roli zřejmě sehrálo i připojení Ruska, které je jedním z významných a vlivných členů CIC.
Facit bratislavského jednání je, že kromě rozšíření údajů uváděných v hodnotitelské tabulce o faktor věku, nedojde k žádným dalším změnám hodnotitelských metod. Toto rozšíření bylo domluveno a schváleno již při jednání v Černé Hoře v roce 2009. Má vést k definici „správného a nesprávného provedení lovu“.
Pro naši úroveň myslivosti to nepředstavuje žádný zásadní problém. Na každé chovatelské přehlídce je stanovení odhadu věku pro posouzení správnosti odstřelu běžnou záležitostí. V jiných zemích tomu tak není. Proto byl, na žádost některých účastníků jednání, domluven odklad požadavku uvádění odhadu věku na dobu 5 let. Od požadavku placení poplatku za používání CIC hodnotitelských metod bylo taktéž ze strany exekutivy CIC odstoupeno. Byl však přednesen návrh na zhotovení CIC medailí a diplomů, které budou, na základě osobního požadavku vlastníka posuzované trofeje, za úplatu vystaveny.
Bohužel nebyl z jednání vyhotoven zápis a nebyla přijata žádná rezoluce. Věřím však, že při zachování jednoty v našich řadách nedojde k žádným podstatným změnám v postoji vedení CIC k problematice hodnocení loveckých trofejí.

Autor: Doc. Ing. Josef FEUEREISEL, Ph. D. předseda Komise pro mezinárodní spolupráci ČMMJ a viceprezident Ústřední hodnotitelské komise MZe

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.